Bảng kết quả kinh doanh là gì? Tác dụng của báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp

Bảng kết quả kinh doanh là một bảng tổng hợp báo các các kết quả về tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, lỗ lãi, tồn kho,…. của doanh nghiệp. Các số liệu được thống kê trong bảng kết quả kinh doanh phải được đảm bảo đúng, tuyệt đối chính xác.

Chính vì tầm quan trọng của bảng kết quả kinh doanh doanh nghiệp, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn các chi tiết cách tạp lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp đầy đủ và chính xác nhất. 

Khái niệm và tác dụng của bảng kết quả kinh doanh doanh nghiệp 

Bảng kết quả kinh doanh là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp của một doanh nghiệp, trong đó thể hiện kết quả và tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp đó trong một thời điểm nhất định như một quý, một năm,…. Trong báo cáo kết quả kinh doanh sẽ có các số liệu chi tiết về các hoạt động kinh doanh chính của công ty đó. 

Có thể hiểu theo một cách khác rằng, bảng kết quả kinh doanh chính là một công cụ hữu hiệu để trình bày một cách khoa học, dễ hiểu các tiềm năng tạo lợi nhuận cũng như thực trạng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang diễn ra như thế nào?

bảng kết quả kinh doanh

Để làm nên bảng kết quả kinh doanh, người thực hiện cần  phải dựa vào các số liệu, chỉ số về chi phí, doanh thu và tình hình kết quả kinh doanh. Giữa doanh thu và chi phí vận hành cần phải được cân đối. Để làm được việc đó, người kế toán có thể khái quát chung của bảng kết quả kinh doanh theo công thức sau: 

Tổng doanh thu thuần = Tổng lợi nhuận + Tổng chi phí 

Trong đó: 

Doanh thu thuần = Doanh thu tiêu thụ – Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ sẽ bao gồm 4 khoản sau đây qua công thức:

Các khoản giảm trừ = Giảm giá hàng bán + Chiết khấu thương mại + hàng bán bị trả lại + Thuế (Tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu)

 Lợi ích của việc tạo lập bảng kết quả kinh doanh

Các công ty, doanh  nghiệp dù lớn hay nhỏ, khi hoạt động đều có mục tiêu chính là có thể thu về được nhiều lợi nhuận để giúp gia tăng nguồn vốn cho doanh nghiệp. Tăng doanh thu và tăng vốn chính là mục đích chính để giúp công ty phát triển và lớn mạnh hơn. Việc tạo lập một bảng báo cáo kết quả kinh doanh đầy đủ và chính xác giúp cho doanh nghiệp cùng với những người liên quan có chung quyền lợi như cổ đông góp vốn hay những người mua trái phiếu doanh nghiệp đầu tư, người mua cổ phiếu của công ty được cung cấp đầy đủ và toàn diện thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. 

Những người có liên quan cần thiết biết được các con số hoạt động của công ty như vốn đầu tư, tình hình lãi lỗ, doanh thu, lợi nhuận,… để có cái nhìn và đánh giá tổng quan về tình hình hoạt động của công ty hiện tại. 

Thông qua bảng kết quả kinh doanh mỗi quý, mỗi năm, doanh nghiệp có thể hoạch định, xây dựng lại chiến lược và mục tiêu kinh doanh trong tương lai phù hợp nhất và tốt nhất.