Có phải bạn muốn biết cổ đông phổ thông là gì?

Cổ đông là một yếu tố vô cùng quan trọng không thể thiếu khi thành lập công ty cổ phần. Trong đó, cổ đông phổ thông là tên gọi dùng để phân biết giữa cổ đông phổ thông với các cổ đông khác như: Cổ đông sáng lập, cổ đông ưu đãi, cổ đông đặc biệt, cổ đông thường.

Vậy cụ thể cổ đông phổ thông là gì? Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần. Tức là, khi trở thành cổ đông phổ thông, bạn không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi đồng thời mỗi cổ phần phổ thông chỉ có một phiếu biểu quyết.

Quyền lợi của cổ đông phổ thông là gì bạn có biết?

Nếu bạn có mặt trong công ty, doanh nghiệp với vai trò là cổ đông phổ thông. Quyền lợi của cổ đông phổ thông là gì?

+ Tham dự và phát biểu trong các Đại HĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp/ thông qua đại diện theo ủy quyền/ theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định.

+ Nhận cổ tức với mức theo Quyết định của Đại HĐCĐ.

+ Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.

+ Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 của Luật DN 2014.

+ Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.

+ Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại HĐCĐ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Khi công ty giải thể/ phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty…

Vậy cụ thể cổ đông phổ thông là gì? Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần. Tức là, khi trở thành cổ đông phổ thông, bạn không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi đồng thời mỗi cổ phần phổ thông chỉ có một phiếu biểu quyết.

Quy định trong phân chia tài sản cho cổ đông phổ thông là gì?

Trong trường hợp công ty bị phá sản, cố đông phổ thông sẽ được phân chia tài sản dựa trên quy định trong khoản 2, điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014. Vậy quy định về tài sản của cổ đông phổ thông là gì?

Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
  • Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  • Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

theo tintucthoisu.org tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: