Tài chính tiền tệ là gì? vai trò của tài chính tiền tệ

Với những lĩnh vực về tài chính bây giờ đang được giới trẻ quan tâm rất nhiều. Với những người giàu có họ rất hay quan tâm đến thị trường tài chính tiền tệ.

Đơn giản chỉ là những con số như chứng khoáng, về tin tức thị trường thế giới,… nhưng nó lại là điều rất quan trọng trong cuộc sống bấy giờ.

Vậy thì tài chính tiền tệ nghĩa là gì? Vâng!

Tiền tệ là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ hoặc để hoàn trả các khoản nợ.

Tài chính là quá trình phân phối các nguồn tài chính (hay vốn) nhằm đáp ứng nhu cầu của các chủ thể kinh tế. Hoạt động tài chính luôn gắn liền với sự vận động độc lập tương đối của các luồn giá trị dưới hình thái tiền tệ thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ trong nền kinh tế.

Tài chính tiền tệ là gì?

Bản chất của tài chính tiền tệ.

Tài chính tiền tệ thực chất là vật trung gian môi giới trong trao đổi hàng hóa, dịch vụ, là phương tiện giúp cho quá trình trao đổi được thực hiện dễ dàng hơn.

Bản chất của tiền tệ được thể hiện rõ hơn qua hai thuộc tính sau của nó:

  • Giá trị sử dụng của tiền tệ là khả năng thỏa mãn nhu cầu trao đổi của xã hội, nhu cầu sử dụng làm vật trung gian trong trao đổi. Như vậy người ta sẽ chỉ cần nắm giữ tiền khi có nhu cầu trao đổi. Giá trị sử dụng của một loại tiền tệ là do xã hội qui định.
  • Giá trị của tiền được thể hiện qua khái niệm “sức mua tiền tệ”, đó là khả năng đổi được nhiều hay ít hàng hóa khác trong trao đổi. Tuy nhiên khái niệm sức mua tiền tệ không được xem xét dưới góc độ sức mua đối với từng hàng hóa nhất định mà xem xét trên phương diện toàn thể hóa trên thị trường.

Vai trò của tài chính tiền tệ trong nền kinh tế.

  • Tài chính tiền tệ hay tiền tệ được hiểu là phương tiện để mở rộng phát triển sản xuất và trao đổi hàng hóa.

+ Tiền làm cho giá trị của hàng hóa được biểu hiện một cách đơn giản cho nên người ta dễ dàng so sánh các hàng hóa với nhau và người lao động có thể so sánh về mức độ lao động với nhau.

+ Nó làm cho giá trị của hàng hóa được thực hiện một cách thuận lợi.

  • Tiền tệ nó biểu hiện giá trị quan hệ xã hội.
  • Tiền phục vụ cho mục đích của người sở hữu.

+ Đối với dân cư thì tiền là phương tiện phục vụ nhu cầu sống.

+ Đối với chính sách tài chính quốc gia tiền là cơ sở để hình thành nên các khoản thu chi của ngân sách.

Tin tức tài chính mới nhất

Lĩnh vực hoạt động của tài chính tiêu dùng

Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính gồm những gì?

Tài chính ngân hàng là gì? Sự phát triển lĩnh vực tài chính ngân hàng