Tư duy hệ thống là gì? Các thành phần của tư duy hệ thống

Đã bao giờ bạn nghe về tư duy hệ thống? Không phải quá mới mẻ nhưng loại tư duy này vẫn còn khá “non trẻ” so với những loại tư duy khác mà chúng ta biết tới. Tư duy hệ thống là quan điểm về thế giới khách quan trong một cái nhìn thống nhất không thể tách rời, mà ở đó tất cả các đơn vị, yếu tố tạo thành, các hiện tượng sinh ra từ chúng đều có mối liên hệ, tác động qua lại với nhau trong cái tổng thể.

Tư duy hệ thống nhìn nhận tất cả mọi khía cạnh của một sự vật dựa trên sự thấu hiểu sự liên hệ tồn tại giữa các hiện tượng, giữa sự vật với môi trường xung quanh mà không phải chỉ chú ý vào tiểu tiết của sự vật đó.

Tư duy hệ thống tập trung vào mối quan hệ giữa các sự vật hơn là từng vật thể riêng lẻ. Chính vì vậy nó được nhìn nhận, đánh giá theo tiến trình, hay tư duy tiến trình vì để thay đổi kết quả.

Tư duy hệ thống là gì?

Đặc điểm của tư duy hệ thống

Tư duy hệ thống có 4 đặc điểm bao gồm tính toàn thể, tính đa chiều, tính có mục tiêu và phẩm chất nổi trội. Tính toàn thể không phải là tổng gộp các thành phần riêng lẻ, rời rạc mà là một chỉnh thể thống nhất gồm các thành phần tương tác với nhau.

Các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan là một thể thống nhất, không thể tách rời.Tính đa chiều là có nhiều quan điểm khác nhau, nhiều cách nhìn, cách hiểu khác nhau về cùng một đối tượng. Tính đa chiều của tư duy hệ thống là sự cố gắng phát hiện các đặc điểm giống nhau trong những đặc điểm khác nhau, và đặc điểm khác nhau trong những đặc điểm giống nhau.

Phẩm chất trội của hệ thống là phẩm chất được tạo nên bởi sự tương tác giữa các thành phần tham gia vào hệ thống. Phẩm chất hợp trội là thuộc tính của toàn thể, là một hiện tượng siêu tổng cộng chứ không phải là tổng số đơn giản các phẩm chất của từng thành phần.

Các thành phần của tư duy hệ thống

Tư duy hệ thống gồm 4 thành phần chính. Thứ nhất là tư duy theo mô hình, sẽ chọn một dạng biểu diễn thích hợp là điểm mấu chốt của tư duy hệ thống. Thứ hai là tư duy theo tương quan, nó phác họa mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, là công cụ biểu diễn thích hợp là biểu đồ chu trình nhân quả: công cụ đơn giản và linh hoạt để ghi lại các vấn đề tương quan.

Thứ ba là tư duy động nhìn vấn đề dựa trên những kiểu mẫu hành xử theo thời gian, tập trung vào nguyên nhân, xem nguyên nhân như một quá trình chứ không chỉ là sự kiện xảy ra một lần. Cuối cùng là chỉ đạo hệ thống giải quyết các vấn đề của hệ thống: suy nghĩ về hệ thống và quan tâm tới hành động hướng theo hệ thống.

Tham khảo tư duy trong kinh doanh hiệu quả

Tư duy thiết kế là gì? Ứng dụng trong kinh doanh thế nào?

Tư duy thiết kế là gì? Ứng dụng trong kinh doanh thế nào?

Tư duy tích cực tạo thành công là gì?